Online Otobüs Uçak Bileti Uçak Bileti Al
  • has-turizm-otobus-bileti-onlineallnette
  • varan-turizm-otobus-bileti-sitemizde
  • ulusoy-turizm-otobus-biletleri-sitemizde
  • metro-turizm-online-otobus-bileti-al
  • otobus-ucak-biletiniz-artik-hem-android-hem-de-iphone-ipadde
  • otobus-ucak-biletleriniz-iphone-ve-ipadde-ucretsiz-indir
  • otobus--ucak-bileti-android-ile-cebinizde
Hava - Yol - Trafik - Mesafe Hesaplama »
Mardin Kızıltepe Gezi Rehberi ve Tanıtım Filmi İZLE-VİDEO - Online Ucuz Otobüs Bileti Al - OnlineALL.Net

Mardin Kızıltepe Gezi Rehberi ve Tanıtım Filmi İZLE-VİDEO

Kızıltepe Seyahat Rehberi ve Tanıtım Filmi videosu

Kızıltepe ve Mardin bölgesinde M.Ö. VI. yüzyılda Ortadoğu'nun en dinamik gücü olan İran kökenli Pers İmparatorluğu'nun hakimiyeti söz konudur (M.Ö. 539-331). İmparatorluk I. Dara zamanında (M.Ö.522-485), Satraplıklara ayrılarak yönetilmeye başlanmış ve Mardin bölgesi Suriye-Finike-Filistin satraplığına bağlanmıştır.
 
Bölgedeki Pers egemenliği, M.Ö. 331'de Makedonyalı Büyük İskender'in Erbil yakınlarında Pers ordusunu yenilgiye uğratmasıyla son bulmuştur. M.Ö.323 yılında Büyük İskender'in ölümünün ardından, komutanlar ve askeri valiler (diadoklar) imparatorluğu nüfus alanları halinde paylaşmaya girişmişlerdir. Bu paylaşım sonucunda Mardin bölgesi, imparatorluğun doğu kısmının neredeyse tamamını eline geçiren Selevkosların elinde kalmıştır. Selevkos krallarından IV. Antiokos Epifanes'in Helen kültürünü yayma çalışmaları karşısında bölgenin yerli halkları olan Aramiler ve Ermeniler buna tepki göstermek-teydiler. Bu tepkiler çatışmalara dönüşmeye başladığı sıralarda Partlar, kralları I. Mitridates (M.Ö. 171-138) önderliğinde bölgedeki Selevkos varlığını tehdit edecek kadar güçlenmişlerdi. Dicle kıyısındaki önemli merkezlerini birer birer kaybetmeye başlayan Selevkosların bölgedeki varlığı, M.Ö. 129'da Part Kralı II. Ferhad'ın akınları ile sona ermiştir.
 
Partların bölgedeki etkinliği artarken M.Ö.132'de Şanlıurfa yöresinde Aramiler, Arap bir hanedanın önderliğinde Abgar (Abgerm) Beyliği'ni kurdular. Etkisi Kızıltepe yöresine kadar ulaşan bu beylik, M.Ö. 88-70 yıl-larında bölgede varlık gös-teren Ermeni Tigran Beyliği'nin baskıları sonucu yıkılmıştır. Bu dönemde Kızıltepe'nin önemli bir yerleşim alanı olduğunu düşünmekteyiz. İsmini Ermeni Kralı Tigran'dan alan krallığın başkenti Tigranokerta'nın Kızıltepe olduğu konusunda halen süren ciddi tartışmalar söz konusudur. Batı Asya'ya doğru ilerleyen Doğu Roma İmparatorluğu, Kızıltepe Ovası'nı ve Nusaybin'i alıp Ermeni beyliğine son verdikten sonra Partlar ile karşılaşmış, fakat onlar karşısında başarı sağlayamamışlardır. Nitekim M.Ö.37'de Roma İmparatoru Antonius, Partlar ile barış yapmak zorunda kalmıştır.
Miladın başlamasıyla Hıristiyanlaşan Aramiler, M.S I. yüzyıla kadar bölgede çeşitli beylikler olarak örgütlenmişlerdi. M.S. 105 yılında Roma İmparator-luğu'nun doğu seferinde büyük bir Hıristiyan nüfusunun kıyıma uğradığı bilinmektedir. III. yüzyılda bölge Sasani ve Roma İmparatorluklarının çatışma alanı haline gelmektedir. Bu süreçte sınırlar oldukça değişkendir ve bölge sürekli el değiştirmektedir. 502'de Sasanileri'n Nusaybin'de güçlü bir garnizon kurmaları karşısında İmparator Anastasius Dara'yı tahkim ederek, burayı Bizans'ın doğudaki ordu karargahı haline getirir.
      
Bölgenin İslamiyet ile tanışıp yoğun bir Araplaşma sürecine maruz kalmaya başlaması 640'lı yıllara denk gelir. Halife Ömer dönemine denk gelen bu süreçte yerli halkın büyük çoğunluğu Hıristiyan'dır. VIII. yüzyıla kadar Arap aşiret ve aşiret federasyonlarının yoğun akınları ve iskanları sonucu bölge büyük oranda Araplaşır. Bölgede sırası ile Emevi ve Abbasi hanedanları Kızıltepe ve Mardin bölgesinde hakimiyet sağlamışlardır. Bu hakimiyet Abbasiler döneminde Mardin bölgesinin Bizanslılar tarafından yağmalanma-sıyla sarsıldıysa da, bedevi Hamdani Beyliği ile (IX. Yüzyılın sonu X. yüzyılın başı) Mardin bölgesindeki Arap hakimiyeti yeniden sağlanmıştır.
 
990'lara gelindiğinde Kızıltepe'nin Humeydiyye Kürtleri'nden olan Meyafarkin (Silvan) beyleri olan Mervaniler'in eline geçtiği görülmektedir. Bu durum bölgenin Selçuklu hakimiyetine girmesine kadar devam eder. 1040'lı yıllarda batı İran sınırına kadar gelmiş olan Türk boylarının, bazı Kürt kabileleri ile birlikte Cezire'nin kuzeyinden bölgeye girmeye başladıkları görülmektedir. 1071 Malazgirt Savaşı'nda Bizanslıların, Selçuklulara yenilmesinin ardından, 1085 yılında, Kızıltepe ve Mardin bölgesinin Artuk Bey tarafından fethedildiği görülmektedir. Bu süreç sonra Kızıltepe şehrinin önemi artmış ve günümüzde bile halen ayakta duran Dunaysır (Ulu Camii, 1204) Camii gibi birçok kamusal yapının inşa edildiği görülmektedir. Artuklulardan sonra bölgede sırasıyla Eyyübiler, İlhanlılar, Moğollar, Karakoyunlular ve Akkoyunluların varlıkları söz konusudur. 1507'den 1517'e kadar bölgede İranlı Safevi hakimiyeti söz konudur. 1513'te Çaldıran Savaşı ile Osmanlılar Safevileri mağlup etmiş ve onları bölgeden çekilmeye zorlamışlardır. Kısa sürede toparlanıp tekrar bölgeye akınlar düzenlemeyi planlayan Safeviler bu sefer, İdris-i Bitlisi'nin aracılığı ile Osmanlıların müttefiki olan Mezopotamya ve Doğu Anadolu'daki Kürt aşiretlerinin direnişi ile karşılaşmışlardır. Bu güçlü direnişi fırsat bilen Osmanlılar kuzeyden güneye doğru inmeye başlamışlardır. 1517 yılından itibaren bölge artık Osmanlı toprağı olarak zikredilmeye başlamıştır. Osmanlı hakimiyetindeki bölge, İmparatorluğun merkezine uzak olması, barındırdığı etnik ve dinin çeşitliliğin yanı sıra, bazı aşiretlerin güç dengelerinde söz sahibi olmak istemelerinden dolayı çeşitli isyan ve ayaklanmalarla Cumhuriyet dönemine kadar Osmanlı İmparatorluğu'na bağlı kalmıştır.
 
Kurtuluş Savaşı sürecinde Fransız işgali altında bulunan bölgedeki Kürt aşiretleri, Mustafa Kemal'in başlattığı kurtuluş mücadelesinde ona müttefik olmuş ve işgalci güçlere karşı birlikte savaşmışlardır. Bu süreçte yıkık viran bir köy görünümünde olan Koçhisar veya Tell Ermen'nin adı, 1937 yılında Kızıltepe olarak değiştirilmiş ve Mardin Vilayetine bağlı bir ilçe merkezi haline gelmiştir.
Tarihi şehir, Kızıltepe Ovasının içinde bulunduğu Türkiye-Suriye sınırında yer alan bütünüyle geniş bir plato görünümündeki Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yer almaktadır.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi,  yüzey şekillerinin sadeliği ile dikkat çeker. Bu plato çanaklaşmış havzalarla orta yükseklikteki kubbeleşmiş dağlar ve tepelerden meydana gelip kuzeyden güneye doğru yavaş yavaş bir alçalma gösterir ve nihayetinde Mezopotamya düzlüklerine kavuşur. Bölge, doğu yarısında yer alan Diyarbakır havzası, kuzeydoğu kenarında Toroslar, güneyde Mardin-Midyat Eşiği ve batıda Karaca Dağ volkan kütlesi ile kuşatılmıştır.

  Gaziantep bölgesinde Sof Dağları’ndan sonra en önemli yükselti Araban ve Yavuzeli ovaları arsında bir duvar gibi yükselen Karacadağ kütlesidir. Gaziantep platosunun devamı niteliğindeki Şanlıurfa Platosunda da durum pek farklı değildir. Arat, Germüş, Susuz ve Tektek Dağları, Şanlıurfa bölgesindeki önemli yükseltilerdir. Gaziantep ve Şanlıurfa platolarının güneyinde Suriye sınırı boyunca ovalar zinciri uzanmaktadır.  Bunları batıdan doğuya doğru sıralayacak olursak;Kilis, Elbeyli, Haral, Suruç, Harran ve Ceylanpınar ovalarıdır. Mardin-Midyat Eşiği’nin güneydeki ovalarını da yukarıda sözünü ettiğimiz ovalar zincirine dahil etmek doğru olacaktır. Genelde kalkerli olan bu ovalar kuzeyde yer alan dağlardaki nehirlerin taşıdığı alüvyonlarla örtülmüştür. Mardin Eşiği’nin güneyindeki Nusaybin ve Kızıltepe Ovaları bölgenin önemli tarımsal alanlarını teşkil eder.

 Güneydoğu Anadolu Bölgesinin akarsularını, Dicle ve Fırat nehirleri ile bu nehirlerin kolları meydana getirir. Fırat Nehri kaynağı Kuzeydoğu ve Doğu Anadolu’dan alan iki büyük akarsu olan Karasu ve Murat’ın Keban yakınlarında birleşmesiyle oluşur. Delucan mevkiine kadar Ergani ve Maden suyu ile karışanDicle Nehri, Ambar Çay, Batman Su, Garzan Su, Botan Su gibi kollarla beslendikten sonra ülke sınırlarını terk eder. Daha sonraDicle Nehri, Güney Irak’ta Fırat ile birleşerek Şatt-ül Arap adıyla Basra Körfezi’ne dökülür. Yukarıda da belirttiğimiz gibi bölgedeki ova silsilesinin devamı olan Kızıltepe Ovasının önemli iki su kaynağı olan Zergan Çayı ve batısında Şanlıurfa il sınırını teşkil eden Cırcıp DeresiAbdülaziz –Sincar (dağ) sisteminin oluşturduğu boğazda Ceylanpınar (Rasülayn), Aviç, Çağçağ, Muhabin, Cerrah ve Vadi-i Radd Çaylarınınkatılımıyla, Haseke (Suriye) kentinde tek bir nehir olarak Habur ismi ile anılır. Habur Havzası ve oluşturduğu kültür bölgesi daha sonra tekrar ele alınacaktır.

 

Tarihi Coğrafya

Gerek fiziki gerekse de kültürel anlamda Kuzey Mezopotamya sınırları içersinde yer alan Ova; doğuda Nusaybin Ovası, kuzeyde Tur-Abdin dağ silsilesi, batıda Ceylanpınar Ovası ve güneyde Abdülaziz Dağları’na değin kesintisiz devam eden Suriye düzlükleri ile çevrilidir. 640 yılında başlayan İslam fetihleri ile beraber Arapçada “Ada” anlamına gelen “el-Cezire” olarak anılmaya başlayan Kuzey Mezopotamya; XIII. yüzyıl Arap Coğrafyacısı İbn Şaddad’ın, “el-A’lak el-Hatira fi zikr umarâ’üş-Şam ve’l-Cezira” adlı eserinde, merkezi Nusaybin olan Diyar-ı Rabia Cezire’nin doğusu, merkezi Diyarbakır olan Diyar-ı Bekrkuzeyi, Harran merkezli Diyar-ı Mudar ise Cezire’ninbatısını oluşturacak şekilde üç ana bölgeye ayrılmıştır. Kuzey Mezopotamya’nın doğal sınırı olan ve yaklaşık 200 km uzunluğundaki Tur-Abdin dağ kütlesi, kenarlarında bulunan Mardin, Kızıltepe, Dara, Nusaybin ve Cizre gibi önemli kentlerle güneydeki Sincar-Abdülaziz sistemine göre daha büyük bir kütleyi temsil eder. Assur kaynaklarındaKaşiyari ya da Kaşyari Dağı olarak anılan bölge, Strabon’un ve Ptolemeus’un coğrafyalarında Mons Masius (Masius Dağı), Teofilakt’a göre İzala Dağı, daha sonraki dönemlerde ise Tur Abdin (Esirler/Kullar Dağı) adını almıştır. Osmanlı Döneminde Tûr Nahiyesi olarak isimlendirilen bu idari alan, Hasankeyf livasına bağlı olup, merkezi Midyat olarak görülmektedir.

 

Assur ülkesinden kuzeye yapılan seferlerde, Naşipina(Nusaybin) ve Kızıltepe-Ceykanpınar düzlüklerini de içine alacak şekilde, Huzirina’ya (Sultantepe, Şanlıurfa) kadar olan bölge Hanigalbat veya daha geç dönemlerdeBit Bahiyani olarak geçmektedir. Daha sonra detaylı bir şekilde ele alacağımızMitanni Krallığı Döneminde bölge yerel kullanımda Mitanni olarak anılırken, Eski Mısır arşivlerinde Naharina veya NahrimHitit metinlerinde ise Hurilerin Ülkesiolarak anılmaktaydı. Bölgeye verilen bu farklı isimlendirmelerden Mitanni ve Hanigalbat politik bir yapıyı, Huri bölgenin etnik yapısını; Nahrina (Nhr:Nehir) ise Fırat ve Dicle üzerindeki coğrafi konumu belirten adlar olarak kullanılmış olmalıdır. Tarihin değişik dönemlerinde farklı isimler ile anılan Kızıltepe şehrinin günümüz itibariyle bilinen en eski isimleri Qosar, Dunaysır ve Tell Ermen isimleridir. Kanaatimizce Qosar ismi Dunaysır ve Tell Ermen isimlerinden daha önce kullanılmış bir isim olmalıdır. M.S.640’lı yıllarda bölgenin İslam fetihlerine maruz kalması beraberinde de bölgede bir Araplaşma süreci yaşanmasına zemin hazırlamış ve şehirde yaşayan Ermeni nüfusundan dolayı da şehre Ermenilerin Tepesi ve Ermeni Tepe anlamına gelen Tell Ermen isminin verilmiş ihitimalini doğurmuştur. Şehir, XII-XIII. yüzyıla tarihlenen metinlerde Koçhisar olarak geçmiş ve nihayetinde Cumhuriyet dönemi ile birlikte günümüzdeki Kızıltepe ismi ile anılmaya başlamıştır. Bazı antik kaynaklarda bölgedeki Ermeni Krallığı’nın başkenti olan Tigranokerta Kızıltepe şehri ile aynı yerleşim alanı olarak gösterilse de, birçok tarihçi Tigranokerta yerleşiminin günümüz Diyarbakır ilinin Silvan ilçesi olduğuna inanmaktadır.

 

          Kızıltepe’nin tarihi coğrafyasından söz ederken ebette ki ticaret yolları ve bu yolların Kızıltepe ile olan ilişkilerine de değinmek gerekir. Mezopotamya üzerine yapılmış olan tarihi coğrafya çalışmaları incelendiğinde Güney Mezopotamya ve Anadolu’yu birbirine bağlayan çeşitli önemli yolların Tur Abdin bölgesinden geçtiği görülecektir. Söz konusu bu yolların en önemlilerinden bir tanesi Kaşiyari Yolu’dur. Assur’un başkenti Nineve’den başlayarak Dicle nehir yatağının takip edildiği bu yol, Silopi-Cizre Ovası’nda Dicle güzergâhından ayrılarak Kaşiyari (Tur-Abdin) Dağları’nın güneyinden devam ederek Nusaybin ve Kızıltepe’ye kadar gelir, buradan yol Mardin üzerinden Diyarbakır’a ve dolayısı ile İç Anadolu’ya doğru uzanırdı. Yolun diğer güzergâhı da dağ sırasının güneyinden batıya Edesa’ya (Şanlıurfa) kadar gider ve burada Fırat yolu ile birleşir, Maraş ve Kayseri üzerinden tekrar Anadolu’nun iç kesimlerine ulaşılmış olurdu. Ticaret yollarının bölge için ne kadar önemli olduğunu günümüzde bile Kızıltepe şehrini Kuzey-Güney olarak ikiye ayıran karayolunun halk arasında halen İpek Yoluolarak isimlendirilmesinden anlamak mümkündür. Söz konusu bu yol I. Dünya Savaşı’na kadar bölgeyi, Halep, Bağdat ve Musul’a; bu bölgelerden de Arabistan ve Asya’nın iç kesimlerine bağlayan başlıca yol olması nedeniyle önemliydi. Suriye-Türkiye sınırının ortaya çıkmasıyla beraber büyük oranda önemini yitiren yol, şehrin gelişiminde de uzun bir dönem duraklamasına ve önemini yitirmesine neden olmuştur. Ticaret Kervanlarının yerini büyük yük taşıma araçlarının aldığı günümüz Kızıltepe’sinde, yük taşımacılığı ve ticaret, tarımdan sonra gelen en önemli gelir kaynağı olma özelliğini halen korumaktadır.

İlçemiz E-24 Karayolu üzerinde oluşu nedeniyle Mardin iline 27 Km mesafede ve asfalt yolla, Urfa İline 160 Km mesafede asfalt yolla, Irak Devletine açılan Habur sınır kapısına 220 Km.mesafededir .İlçemiz Şehirlerarası ulaşım yollarının tümü asfalttır.İlçeye bağlı tüm köylerimize yaz kış ulaşım yapılabilmektedir.

Kızıltepe Nerededir Google Mapsta Kızıltepe


Şunu daha büyük bir haritada görüntüle: Location Klasik Keyifler 2012

Kızıltepe Ziyareti yapmayı Düşünüyorsanız size küçükde olsa bir bilgi vermesi amacıyla Kızıltepe gezinizde yol gösterici olacak bu sayfada,Kızıltepe tanıtım videosu,Kızıltepe görülebilecek yerlerle ilgili tanıtım filmini izlemek faydalı olacaktır.Kızıltepe tanıtım filmini izleyin

Ucuz Kızıltepe Otobüs BİLETİ Almak İçin Tıkla

Ucuz Kızıltepe Otobüs BİLETİ Al

Ucuz Mardin Uçak BİLETİ Almak İçin Tıkla

 

Ucuz Mardin Uçak BİLETİ Al

Kızıltepe Tanıtım Filmi

Kızıltepe Gezilecek Yerleri İZLE

Kızıltepe Manzaraları

Mardin Kızıltepe Gezi Rehberi ve Tanıtım Filmi İZLE-VİDEO Haberi Oku, Mardin Kızıltepe Gezi Rehberi ve Tanıtım Filmi İZLE-VİDEO Haberi Paylaş ve Yorum Yap
Etiketler; »Kızıltepe Turizm »Kızıltepe Gezi Rehberi »Kızıltepe Otobüs Uçak Bileti
Etiketler » Kızıltepe Turizm   » Kızıltepe Gezi Rehberi   » Kızıltepe Otobüs Uçak Bileti  

DİĞER SEYAHAT HABERLERİ

1 2 3 4 5 6 İleri
otobus ucak bileti
OnlineALL.Net Güvenli Site OnlineALL.Net Facebook OnlineALL.Net Twitter OnlineALL.Net Google+